Zasady korzystania ze strony internetowej estatebloom.pl

O nas

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym estatebloom.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest Anna Karolewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ESTATE BLOOM ANNA KAROLEWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: Galeria Zdrowa, ul. Zdrowa 5/9, 55-093 Kiełczów, NIP: 6922284411, REGON: 382464249 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

Zastrzeżenia prawne

Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Jednocześnie Właściciel zastrzega, że wszelkie treści, które są dostępne na Stronie, posiadają wyłącznie charakter informacyjny.

Jakiekolwiek reklamy, cenniki, katalogi, ogłoszenia oraz inne informacje o nieruchomościach i usługach, które są zamieszczone na Stronie, nie powinny być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie z Właścicielem wiążącej umowy w przedmiocie prezentowanych nieruchomości i usług. Zawarcie ewentualnej umowy może nastąpić dopiero po nawiązaniu indywidualnego kontaktu z Właścicielem oraz ustaleniu szczegółów przez zainteresowane strony, co następuje poza Stroną Internetową, w szczególności drogą poczty elektronicznej, telefonicznie bądź w siedzibie Właściciela.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne.

Korzystanie ze strony

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz świadczonych przez siebie usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@estatebloom.pl
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 725 311 313
 • za pomocą formularza kontaktowego
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Galeria Zdrowa, ul. Zdrowa 5/9, 55-093 Kiełczów

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Postaramy się ustosunkować do Państwa zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Usługi elektroniczne

Na Stronie Internetowej dostępne są usługi elektroniczne – formularze kontaktowe oraz newsletter.

Formularze kontaktowe pozwalają przesłać określone zapytanie lub wiadomość do Właściciela. Informacje na temat przeznaczenia danego formularza oraz danych, których uzupełnienie jest obowiązkowe dla jego wysłania, podawane są użytkownikowi na Stronie przed skorzystaniem z danego formularza. Użytkownik powinien w szczególności pozostawić dane umożliwiające Właścicielowi udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie.

Korzystanie z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie jest nieodpłatne oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości lub zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości lub zapytania za jego pośrednictwem przez użytkownika.

W ramach newslettera użytkownik może otrzymywać od Właściciela drogą poczty elektronicznej cykliczny biuletyn, zawierający informacje o nowościach, promocjach i ofertach Właściciela. Aby zapisać się na newsletter, użytkownik powinien podać w odpowiedniej zakładce na Stronie swój adres poczty elektronicznej oraz potwierdzić polem akcji chęć zapisu na newsletter.

Korzystanie z newslettera jest nieodpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela.

Wszystkie treści wysyłane przez użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści bezprawnych, naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje obraźliwe i naruszające renomę Właściciela bądź też takie, które mogą wprowadzić w błąd Właściciela lub inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne firmy, strony i usługi.

Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@estatebloom.pl
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 725 311 313
 • za pomocą formularza kontaktowego
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Galeria Zdrowa, ul. Zdrowa 5/9, 55-093 Kiełczów